italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Passivador de metalls per a lubricants

Els passivadors de metalls no ferrosos tenen dos objectius principals:

Protegir el coure i metalls no ferrosos ferrosos (com el bronze) contra la corrosió deguda a:

Passivar la superfície de coure: es ben conegut que el coure té un efecte catalitzador en nombroses reaccions químiques i especialment en les reaccions d’oxidació. Per tant, és molt important reduir l’activitat catalítica dels ions de coure en els processos d’oxidació dels olis base.

Gamma de Lumar d’inhibidors de corrosió:

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.