italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Polialquilenglicols (PAG)

El terme polialquilenglicol (PAG) engloba un gran nombre de molècules polimèriques que, depenent de la seva estructura química, poden mostrar propietats físiques bastant diferents.
Aquestes molècules es formen a partir de la reacció entre uns compostos que contenen àtoms d'hidrogen actiu (alcohols, aigua, amines...) i òxids d'alquilè.
Els òxids d'alquilè que més s'utilitzen són els òxids d'etilè i de propilè. Les seves propietats físiques i químiques fan que siguin adequats per moltes aplicacions d'enginyeria i lubricació:

Lumar Química ofereix un ampli ventall de polialquilenglicols (PAG):

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.